هر روز!
هر روز!

زندگی را دریاب. زندگی را دریاب. : زندگی را

زندگی را دریاب. 
 
 زندگی را دریاب. : زندگی را

زندگی را دریاب...

زندگی را دریاب... : زندگی را دریاب...
: زندگی را دریاب...

: به گزارش : زندگی.. زندگی را دریاب…که زندگی حبابی بیش نیست . با زندگی عطوفت نما … که زندگی عطش کویری بیش نیست. زندگی را به فردا واگذار مکن … که دقایقی بیش نیست . به زندگی بنگر با چشم دل … که زندگی نقاشی بیش نیست . زندگی را به خاطر بسپار … که زندگی خاطراتی بیش نیست. زندگی در غربت و سیاهی … سرابی بیش نیست. زندگی را انگونه که دوست داری نخواه …  که حسودی بیش نیست. زندگی تو را به دور دستها می برد … رویای خوشی بیش نیست. زندگی را در انبوه گلهای دشت بیاب … که زندگی شقایق عاشقی بیش نیست. زندگی درک زیبایی گلهاست
زندگی… زندگی رویش یک حادثه نیست زندگی رهگذر تجربه هاست تکه ابری است به پهنای غروب آسمانی است به زیبایی مه زندگانی چون گل نسترن است باید از چشمه جان آبش داد زندگی مال ماست خوب و بد بودن آن عملی از من و ماست پس بیا تا بفشانیم همه بذر خوبی و صفا و بگوییم به دوست معنی عشق و حقیقت چه نکوست…….برای ارسال اولین نظر کلیک کنید