هر روز!
هر روز!

زنـدگـــی مزه طعم شکلات به مذاق طفل است زنـدگـــی مزه

زنـدگـــی مزه طعم شکلات به مذاق طفل است 
 زنـدگـــی مزه

زنـدگـــی مزه طعم شکلات به مذاق طفل است
زنـدگـــی مزه طعم شکلات به مذاق طفل است : زندگیـــی مزه طعم شکلات به مذاق طفل است
: زندگیـــی مزه طعم شکلات به مذاق طفل است
زندگی، ارزش آنرا دارد که به آن فکـر کنی.
به گزارش : زندگی، ارزش آنرا دارد که ببویی اش چون گل، که بنوشی اش چون شهد.
 زندگی، بغض فـروخورده نیست.
زندگی، داغ جگــــر گـــوشه نیست.
 

 
 زندگی، لحظه دیدار گلــی خفته در گهــــواره است.
زندگی، شوق تبسم به لب خشکیده است.
 زندگی، جـــرعه آبی است به هنگامه ظهـــر در بیابانی داغ.
 زندگی، دست نوازش به ســر نوزادی است.
 

 
زندگی، بوسه به لبهای گلی است که به شوقت همه شب بیدارست.
 زندگی، شـــوق وصال یار است.
زندگی، لحظه دیدار به هنگامـــه یاس.
 زندگی، تکیه زدن بر یــار است.
 

 
زندگی، چشمه جــوشان صفا و پاکـــی است.
زندگی، مـــوهبت عرضه شده بر من انسان خاکـــی است.
 زندگی، قطعه سرودی زیباست که چکاوک خواند که به وجدت آرد به سرشاخه امید و رجا.
زندگی، راز فـروزندگی خورشید است.
 

 
زندگی، اوج درخشندگــــی مهتــاب است.
زندگی، شاخه گلی در دست است که بدان عشق سراپا مست است.
زندگی، طعــم خوش زیستن است، شور عشقی برانگیختن است.
زندگی، درک چرا بودن است، گام زدن در ره آسودن است.
 

 
 زندگی، مزه طعم شکلات به مذاق طفل است. به، که چقدر شیـــرین است.
زندگی، خاطره یک شب خوش، زیر نور مهتاب، روی یک نیمکت چوبی سبز، ثبت در سینه است.
 زندگی، خانه تکانی است. هر از چندگاهی از غبار اندوه.
زندگی، گـوش سپردن به اذان صبح است که نوید صبـح است.
 

 
 زندگی، گاه شده است خوش نیاید به مذاق.
زندگی، گاه شده است که برد بیراهم.
 زندگی، هر چه که هست، طعـــم خوبی دارد، رنگ خوبــــی دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید