هر روز!
هر روز!

زیباترین پیام کوتاه های رمانتیک (201) : زیباترین پیام کوتاه

زیباترین پیام کوتاه های رمانتیک (201) : زیباترین پیام کوتاه

زیباترین پیام کوتاه های رمانتیک (201)
: زیباترین پیام کوتاه های رمانتیک (201)
ب بسم الله را اعجاز عشق است • • • اس ام اس عاشقانه خوب sms asheqaneh khoob • • • ابر بارنده به دریا می گفت
به گزارش : من نبارم تو کجا دریائی ؟
دریا در دلش خنده کنان گفت
که ای ابر بارنده تو خودت از مایی • • • اس ام اس عاشقانه خوب sms asheqaneh khoob • • • شانه های عاشقان گر تکیه گاه اشک هاست
پس چرا بر شانه ام اشکی نمی ریزد کسی
• • • اس ام اس عاشقانه خوب sms asheqaneh khoob
اس ام اس عاشقانه خوب sms asheqaneh khoob • • • بی احساس و بی عاطفه بودن
 انسان را از واقعیت دور می کند
امیر احساسات باشیم نه اسیر آن
• • • اس ام اس عاشقانه خوب sms asheqaneh khoob • • • کاشکی پرنده پر نداشت
از پریدن خبر نداشت
درخت باغ آرزوش
 دغدغه تبر نداشت
• • • اس ام اس عاشقانه خوب sms asheqaneh khoob • • • خیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد
 خیانت می تواند جاری کردن اشک بر دیدگان
معصومی باشد • • • اس ام اس عاشقانه خوب sms asheqaneh khoob • • • تو تنها نیستی خدا یارته
اون مهربون گل همیشه نگهدارته • • • اس ام اس عاشقانه خوب sms asheqaneh khoob • • • بیا امروز به یاد کسی باشیم
تا فردا کسی به یاد ما باشد • • • اس ام اس عاشقانه خوب sms asheqaneh khoob • • • بدترین گناه آن است که
 به کسی که تو را راستگو می پندارد دروغ بگوئی • • • اس ام اس عاشقانه خوب sms asheqaneh khoob • • • از عطر نگاه باغ ها دانستم
 نام دگر بهار  لبخند خداست • • • اس ام اس عاشقانه خوب sms asheqaneh khoob • • • انجماد قلب ها را از خشک سالی چشم ها می توان فهمید
چشمی که گریستن نمی داند زیستن نمی تواند • • • اس ام اس عاشقانه خوب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید