هر روز!
هر روز!

زیباسازی موضعی اندام در 4 هفته : < زیباسازی موضعی

زیباسازی موضعی اندام در 4 هفته 
 : < زیباسازی موضعی

زیباسازی موضعی اندام در 4 هفته
: < زیباسازی موضعی اندام در 4 هفته : زیباسازی موضعی اندام در 4 هفته />
: زیباسازی موضعی اندام در 4 هفته
با این تمرین ها شما می توانید باسن خود را در چهار هفته و تا ۲ اینچ کم ،سفت،زیبا و شکل دار کنید.
به گزارش : •زمان کل تمرین : ۴ هفته
•زمان هر تمرین : ۲۰ دقیقه

طبق تصویر بایستید پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید دست های خود را پشت صندلی حائل کنید،زانو را خم کرده پای چپ را تا ۱۲ اینچ به سمت عقب ببرید (پا را به سمت عقب کشش دهید) توجه کنید در این حرکت باید کمر صاف باشد ۲۰ با رحرکت را تکرار کنیدهمین طور همین حرکت را برای پای دیگر یعنی راست طوریکه پا به سمت چپ برود انجام دهید . >
همانطور که در شکل مشاهده می کنید زانو زده کمی پاها را از هم جدا نگه داشته و در حالیکه پشت صندلی را تکیه گاه دارید عضلات شکم و لگن را سفت کنید(منقبض کنید).پای چپ را از زانو از زمین بلند کرده و بصورت صاف و مستقیم جلو و عقب ببرید ؛۲۰ بار تکرار کنید.سپس این کار را دوباره انجام داده با این تفاوت که پا را به ساعت ۸ حرکت دهید و مجددا همین کار با این تفاوت که حرکت پا چرخشی باشد انجام دهید (تعداد هرکدام از این حرکات ۲۰ بار می باشد)برای پای راست نیز به همین منوال انجام دهید.
۳)Pretzel
>
پای راست را خم کنید (طبق شکل باید از ساق مماس با ران باشد)بطوریکه تکیه گاه شما پای راست باشد حالا پای چپ را به آرامی بالا آورده و به سمت جلو و عقب حرکت دهید؛۲۰ بار تکرار کنید.برای پای راست نیز به همین صورت. نکته : اگر حرکت جلو و عقب پا برایتان سخت است می توانید آن را(پای محرک را)به بالا و پایین حرکت دهید.
۴)کشش کبوتر Pigeon Stretch
>

در حالت زانو زده زانوی خم شده راست را به جلو ببرید و شکم و قفسه سینه را به آرامی پایین آورده و با رانتان مماس کنید.و پای چپ را نیز به صورت صاف و مستقیم عقب ببرید در کل این تمرین باید سعی کنید پایتان را بکشید خودتان را در این موقعیت ۳۰ ثانیه نگه دارید این تمرین بهترین کشش برای باسن ،ران و شکم شماست.
برگرفته شده از سایت health.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید