هر روز!
هر روز!

ساختمان نامه های عشق در آلمان + تصاویر : ساختمان

ساختمان نامه های عشق در آلمان + تصاویر : ساختمان

ساختمان نامه های عشق در آلمان + تصاویر
: ساختمان نامه های عشق در آلمان + تصاویر
: این ساختمان دلپذیر ایده هنرمند آلمانی است که از نامه های عاشقانه ساخته شده است. HA Schult هنرمندی آلمانی است که آثار خود را با استفاده از مواد دورریختنی در ابعاد بزرگ می سازد تا هنر مفهومی خود را را در زندگی روزمره وارد کند و توجه همگان را به مصرف گرایی جامعه غرب جلب کند.
 
به گزارش : او در سال 2001 فراخوانی برای جمع آوری نامه های عاشقانه داد، و پس از مدتی بیش از 150/000 نامه عاشقانه دریافت کرد. و از 35 هزارتای آن، برای پوشاندن ساختمان اداره پست برلین، استفاده کرد. هدف این هنرمند آلمانی، یادآوری حس شیرین نوشتن و دریافت کردن نامه های عاشقانه، پیش از اختراع ایمیل است.
 

ساختمان عشق

ساختمان نامه عشاق

عکس های ساختمان عشق

ساختمان دلپذیر

برلین

نامه عشق

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید