هر روز!
هر روز!

ساخت پارکینگ های مکانیزه بهترین راه حل برای جلوگیری از پارک

ساخت پارکینگ های مکانیزه بهترین راه حل برای جلوگیری از پارک

ساخت پارکینگ های مکانیزه بهترین راه حل برای جلوگیری از پارک خودرو در پیاده راه ها
عصر خودرو- پژوهشگر مدیریت شهری در البرز گفت: احداث و توسعه پارکینگ های مکانیزه در سطح شهر کرج به صورت گسترده نیاز امروز این کلانشهر است.
: ساخت پارکینگ های مکانیزه بهترین راه حل برای جلوگیری از پارک خودرو در پیاده راه ها
به گزارش : به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، پویا پارسا افزود: هوشمند سازی پارک حاشیه‌ای و استفاده صحیح از این ظرفیت، درمان اولیه کمبود فضای پارک و راه حلی برای جلوگیری از پارک خودرو در معابر است. وی با بیان اینکه بیشترین فضای پارک سطح شهر کرج را کنار خیابان یا همان پارک حاشیه‌ای تشکیل می دهد، اظهار داشت: به علت استفاده نامناسب از فضا های پارک حاشیه ای و وجود پارک های بلند مدت در معابر، فضای پارک به اندازة کافی در سطح کرج موجود نیست و در نهایت وسایل نقلیه اقدام به توقف دوبل در حاشیه معابر و پیاده راه ها سطح شهر می نمایند. وی با اشاره به معابری از سطح شهر کرج که پارک حاشیه ای در آن مناسب نمی باشد، افزود: در خیابان هایی که نسبت زمان سفر به زمان سفر حرکت آزاد آن بیش از دو برابر باشد، این خیابان دچار محدودیت ظرفیت پارک است، از این رو حذف پارک حاشیه و اختصاص آن به فضای خیابان ها و عبور وسایل نقلیه توجیه پذیر است. پارسا ادامه داد : خیابان هایی که در آن مراکز تجاری و اداری وجود دارد دارای جذب سفر بالا بوده و در این معابر با توجه به مشاهدات میدانی، وجود پارک های دوبل باعث اختلال در حرکت سایر وسایل نقلیه و بی نظمی در تردد می شود و در نهایت روش پارک حاشیه‌ای کنونی تبدیل به معضل شهری می گردد. کارشناس و پژوهشگر مدیریت شهری کرج با بیان راهکارهای مدیریتی پارکینگ های حاشیه ای تصریح کرد: سیاست های احداث پارکینگ یکی از راهکارهای مدیریتی پارکینگ حاشیه ای هستند که شامل ایجاد فضای پارکینگ همسطح یا طبقاتی درخارج از سطح سواره رو می باشند. وی ادامه داد: در این سیاست فضای پارکینگ حاشیه ای معابری شریانی درجه 1 و 2 حذف و کل عرض خیابان در این معابر شهری به عبور وسایل نقلیه تخصیص داده می شود و لازم است معادل فضای پارکینگ حذف شده درحاشیه معابر به پارکینگ های غیرحاشیه ای همانند پارکینگ‌های مکانیزه انتقال داده شود. وی با اشاره به تخصیص بهینه فضای پارک حاشیه ای میان کاربران و اتخاذ استراتژی های مناسب برای استفاده بهینه از مکان های پارک حاشیه ای گفت : استراتژی های مدیریت پارکینگ حاشیه ای را باید به دو دسته استراتژی های ممنوع کننده پارک و استراتژی های محدود کننده زمان پارک تقسیم کرد. پارسا بیان کرد : استراتژی های ممنوع کننده پارک در خیابان ها و معابری که در برخی از ساعات روز و هفته به صورت دائم با مشکل پارک رو به رو است به جهت تسهیل جریان ترافیک عبوری، افزایش ایمنی عابرین پیاده و وسایل نقلیه عبوری، تشویق به استفاده از حمل و نقل همگانی باید در سطح شهر کرج اجرایی گردد و در نزدیکی این معابر باید پارکینگ‌های مکانیزه احداث گردد. وی افزود: در بسیاری از معابر شهری به علت استفاده نادرست از مکان های پارک و در نتیجه انجام پارک های طولانی، ظرفیت بالقوه پارک حاشیه ای کاهش پیدا نموده تا جایی که متقاضیان کوتاه مدت پارک در کرج را نیز دچار مشکل ساخته است، از این رو استراتژی های محدود کننده زمان پارک و اولویت بخشی به پارک های کوتاه مدت و میان مدت می تواند به عنوان یک راهکار مناسب مطرح گردد. پارسا در پایان با اشاره به ویژگی های استراتژی محدود کننده زمان پارک گفت: زمانی که نسبت تقاضا به ظرفیت پارک حاشیه ای 0/8 تا 1 و یا بیش از 1 باشد و قسمتی از تقاضای پارک حاشیه ای را پارک بلند مدت تشکیل دهد، می توان از استراتژی محدود کننده زمان پارک استفاده کرد و کاربران بیشتری می توانند از فضاهای پارک حاشیه ای موجود استفاده نمایند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید