مطالب جالب!
مطالب جالب!

ساعت تحویل سال نو تحویل سال نو ۲۵۶۹ – ساعت

ساعت تحویل سال نو 
 تحویل سال نو ۲۵۶۹ – ساعت

ساعت تحویل سال نو
تحویل سال نو ۲۵۶۹ – ساعت ۹ و ۲ دقیقه و ۰۰ ثانیه بعد از ظهر شنبه اول فروردین ۱۳۸۹ در ایران   Tehran:     Saturday:          09:02:00 PM          March 20, 2010 New York:     Saturday     01:32:00 PM     March 20, 2010 Chicago:     Saturday     06:44:00 AM     March 20, 2010 Denver:     Saturday     05:44:00 AM     March 20, 2010 Los Angeles:          Saturday     04:44:00 AM     March 20, 2010 London:     Saturday     05:32:00 PM     March 20, 2010 Paris:     Saturday     06:32:00 PM     March 20, 2010 Rome:     Saturday     06:32:00 PM     March 20, 2010 Berlin:     Saturday     06:32:00 PM     March 20, 2010 Athens:     Saturday     07:32:00 PM     March 20, 2010 Jerusalem:     Saturday     07:32:00 PM     March 20, 2010 Moscow:     Saturday     08:32:00 PM     March 20, 2010 Tokyo:     Sunday     02:32:00 AM     March 21, 2010 Sydney:     Sunday     04:32:00 AM     March 21, 2010 UTC/GMT:     Saturday     05:44:00 PM     March 20, 2010

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید