هر روز!
هر روز!

سخت‌گیرترین موجود در انتخاب همسر!؟ سخت‌گیرترین موجود در انتخاب همسر!؟

سخت‌گیرترین موجود در انتخاب همسر!؟ سخت‌گیرترین موجود در انتخاب همسر!؟

سخت‌گیرترین موجود در انتخاب همسر!؟
سخت‌گیرترین موجود در انتخاب همسر!؟
بیشتر جانوران ، قبل از تشکیل زندگی و انتخاب همسر آینده خود تنها با تعداد معدودی جفت بالقوه ارتباط برقرار کرده و از میان این تعداد معدود جفت دلخواه خود را انتخاب می‌کنند. اما این مسئله در مورد تمامی‌جانوران صادق نیست.
دانشمندان دریافته اند که نوع ویژه ای از خرچنگ های کالیفرنیایی پیش از جفت گیری و انتخاب جفت بیش از 106 خرچنگ نر را زیر ذره بین خود قرار داده و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند. این تحقیق نشان می‌دهد که خرچنگ های کمانچه زن ماده (Uca crenulata) سخت گیرترین و مشکل پسندترین جانوران روی زمین هستند.
تا آنجا که به خاطر دارم هیچ گونه ای همانند خرچنگ کمانچه زن ماده اقدام به انتخاب جفت از میان تعداد زیادی از نرهای خواهان خود نمی‌کند.
اغلب بی مهرگان ، تعدادی از پستانداران، دوزیستان و خزندگان معمولاً با نرهای همسایه خود یا با اولین نری که توجهشان را جلب کند یا حداقل با اولین نری که رفتار معاشقه مناسبی را از خود به نمایش بگذارد، جفت گیری می‌کنند. اما مسئله در مورد خرچنگ های کمانچه زن ماده کاملاً فرق می‌کند. این ماده‌ها به آسانی تحت تاثیر هر خرچنگ نری قرار نمی‌گیرند
خرچنگ های نر پیش از جفت گیری اقدام به حفر سوراخ های جفت گیری کرده و در ادامه این سوراخ ها را با شاخ و برگ پوشانده و مرتب می‌کنند. در ادامه این نرها در کنار سوراخ های خود ایستاده و به کمک چنگال های بزرگ خود از ماده ها دعوت می‌کنند که وارد حفره آماده شده توسط آنها شوند.
ماده ها در هنگام عبور از کنار نری که توجه آنها را به خود جلب کرده نیم نگاهی نیز به حفره جفت گیری او می‌کنند، برای خرچنگ ماده تنها یک نگاه گذرا به داخل حفره کافی است که تصمیم بگیرد که داخل حفره شود یا اینکه بهتر است راهش را کج کرده و به سراغ نر دیگری برود.خرچنگ ماده قبل از یافتن خانه مناسب خود ممکن است بیش از 100 حفره را مورد بررسی قرار بدهد تا بتواند خانه مناسب خود که متناسب با اندازه بدنش است را بیابد.
مطالعه دریورا به خوبی نشان می‌دهد که چگونه جانورانی با مغزهای ساده و ابتدایی دارای قواعد برآورد و ارزیابی بوده و می‌توانند انتخاب‌های سازشی پیچیده‌ای داشته باشند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید