هر روز!
هر روز!

سخنان و جملات زیبا از فیثاغورث سخنان و جملات زیبا

سخنان و جملات زیبا از فیثاغورث سخنان و جملات زیبا

سخنان و جملات زیبا از فیثاغورث
سخنان و جملات زیبا از فیثاغورث : سخنان و جملات دلپذیر از فیثاغورث
: سخنان و جملات دلپذیر از فیثاغورث
:  
بهترین زمان برای تربیت اراده ، ایام جوانی است.فیثاغورث
• 
به گزارش : .•.•.•.• سخنان فیثاغورث •.•.•.•.
• 
اراده انسانی در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره میکند.فیثاغورٍث
• 
.•.•.•.• سخنان فیثاغورث •.•.•.•.
• 
دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود ، خشمناک نشود.فیثاغورث
• 
.•.•.•.• سخنان فیثاغورث •.•.•.•.
• 
هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده. فیثاغورث
• 
.•.•.•.• سخنان فیثاغورث •.•.•.•.
• 
آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.فیثاغورث
• 
.•.•.•.• سخنان فیثاغورث •.•.•.•.
• 
بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم. فیثاغورث
• 
.•.•.•.• سخنان فیثاغورث •.•.•.•.
• 
فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن ذلت است.فیثاغورث
• 
.•.•.•.• سخنان فیثاغورث •.•.•.•.
• 
تا میتوانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت.فیثاغورث
• 
.•.•.•.• سخنان فیثاغورث •.•.•.•.
• 
اصل حاکم بر زندگی ما انسانها احساس است.فیثاغورث
• 
.•.•.•.• سخنان فیثاغورث •.•.•.•.
• 
خشم با دیوانگی آغاز میشود و با پشیمانی پایان میپذیرد.فیثاغورث
• 
.•.•.•.• سخنان فیثاغورث •.•.•.•.
• 
بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در ژرفای روح و قلب خود جستجو کنیم.فیثاغورٍث
• 
.•.•.•.• سخنان فیثاغورث •.•.•.•.
• 
اگر دوست تو مرتکب خطایی شد ، از دوستی او صرفنظر مکن ،زیا که انسان در معرض خطاست. فیثاغورث


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید