هر روز!
هر روز!

سرگذشت عبرت آموز قرّة بن قیس حنظلی من

سرگذشت عبرت آموز قرّة بن قیس حنظلی 
 
 من

سرگذشت عبرت آموز قرّة بن قیس حنظلی

من از نصیحت شدن متنفرم، دلم نمی خواهد کسی نصیحتم کند، دلم می خواهد هر چه دلم می خواهد بپوشم، آزاد باشم، حوصله اوامر دیگران را ندارم!


جوانان معمولا از نصیحت شدن متنفرند نمی توانند خیرخواهی دیگران را تحمل کنند چون تصور می کنند دیگران می خواهند از بالا به آن ها نگاه کنند! و عیوبشان را به رخشان بکشند.
اما گاهی گوش دادن به برخی از این نصیحت ها و خیر خواهی ها تأثیرات عمیقی بر زندگی ما می گذارد، تا آنجایی که ممکن است از انواع و اقسام خطره

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید