مرکز ترجمه فامارت
خوشحالخوشحال
مرکز ترجمه فامارت
500x383_1505512167447447.jpeg

سرگشته چو پرگار همه عمر دویدیم
آخر به همان نقطه که بودیم رسیدیم

امام فخررازی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید