هر روز!
هر روز!

سموم و محیط زیست : سموم و محیط زیست

سموم و محیط زیست : سموم و محیط زیست

سموم و محیط زیست
: سموم و محیط زیست
سیاستهای کاهش مصرف سموم شیمیایی در کشور شامل حذف یارانه سموم شیمیایی، توسعه روشهای مبارزه بیولوژیک در کشور، تدوین استانداردهای مصرف بهینه سموم در محصولات، تدوین بیشینه حد مجاز باقیمانده سموم در محصولات، اصلاح ساختار مصرف سموم شیمیایی و حذف سموم پرخطر از لیست سموم مصرفی است.
به گزارش : مصرف نادرست کودها و سموم شیمیایی
استفاده مفرط و نابخردانه از اندوخته های آبی/خاکی
تخریب گونه گونی زیستی و بوم سازگان های حیاتی کره زمین
تولید گازهای گلخانه ای و تشدید تغییرات اقلیمی
فشار بر منابع تجدیدناپذیر طبیعی
بنابراین، چنانچه بتوان به مدیریت درست ۵ مؤلفه ی یادشده همت گمارد و بازمهندسی آنها را در دستور جدی نهادهای پژوهشی، آموزشی و اجرایی مرتبط قرار داد، می توان امیدوار بود که کشاورزی و محیط زیست با کمترین تنش ممکن به حیات و بالندگی خود در سده ی پیش رو ادامه دهند.
از طرف دیگر ضرورت های به شرح زیر است که برای تأمین آنها، چاره ای جز حرکت به سمت کشاورزی فاقد سم و کود در دنیا موجود نیست.
۱ بحران انرژی
۲ مقابله با تغییرات اقلیمی
۳ افزایش هزینه تولید نهاده های کشاورزی
۴ تأمین امنیت غذایی پایدار
۵ حفظ منابع پایه کشاورزی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید