هر روز!
هر روز!

سه خصیصه مهم در زندگی امام باقر علیه السلام :

سه خصیصه مهم در زندگی امام باقر علیه السلام :

سه خصیصه مهم در زندگی امام باقر علیه السلام
: سه خصیصه مهم در زندگی امام باقر علیه السلام

یکی از ویژگی هایی که بزرگان دین که همان امامان معصوم ما هستند، داشتند، داشتن یک نوع سبک زندگی دقیق، منظم و منطبق بر اصول صحیح اسلام است. در حقیقت بر اساس نوع رفتار ایشان که بایستی سراسر زندگی را دید نه یک بخش زمانی خاص، مردم آن دوران یاد می گیرند که حقیقت اسلام چیست و چگونه بایستی بر اساس آن عمل کنند. امام باقر علیه السلام به عنوان کسی که دروازه های دانش را برروی عموم افراد گشود و فرصتی یافت تا اسلام را برای همگان تبیین نماید، دارای سه ویژگی بسیار مهم است که در این گفتار بدان اشاره شده است. این خصلت ها تنها محدود به چند مورد خاص نبوده و بسیار ز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید