هر روز!
هر روز!

سین هفتم هفت سین جهان : سین هفتم هفت سین

سین هفتم هفت سین جهان : سین هفتم هفت سین

سین هفتم هفت سین جهان
: سین هفتم هفت سین جهان
: سین هفتم هفت سین جهان
: دنیا پر از سین است و شما می توانید از بی شمار سین های عالم، هر کدام را که خواستید بردارید. من اما از میان همه سین ها، سیمرغ را انتخاب می کنم.هرچند گنجشکی کوچکم و هرچند روی شاخه نازک زندگی نشسته ام اما دلم بی تاب پر زدن در هوای قاف است…
به گزارش : بی تاب آن کوه بلندی که روی لبه جهان است و آنطرفش دیگر خاکی نیست و زمینی. و همه اش آسمان و همه اش ملکوت است. و به فکر آن درختم. آن درخت که سیمرغ بر آن آشیانه دارد و شاخه هایش تا دورترین نقطه آسمان رفته است. 
اگر سیمرغی هست پس گنجشک ماندن و بلبل ماندن و طاووس ماندن، گناه است. باید رفت و بس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید