هر روز!
هر روز!

شاخص اقتصادی از دیدگاه شاه عباس شاخص اقتصادی از دیدگاه

شاخص اقتصادی از دیدگاه شاه عباس شاخص اقتصادی از دیدگاه

شاخص اقتصادی از دیدگاه شاه عباس
شاخص اقتصادی از دیدگاه شاه عباس : شاخص اقتصادی از دیدگاه شاه عباس
: شاخص اقتصادی از دیدگاه شاه عباس
: : می گویند روزی شاه عباس از وزیر خود پرسید:
به گزارش : “امسال اوضاع اقتصادی کشور چگونه است؟”
وزیر گفت:
“الحمدالله به گونه ای است که تمام پینه دوزان توانستند به زیارت کعبه روند!!
” شاه عباس گفت:
“نادان اگر اوضاع مالی مردم خوب بود کفاشان می بایست به مکه می رفتند نه پینه دوزان، چونکه مردم نمی توانند کفش بخرند ناچار به تعمیرش می پردازند، بررسی کن و علت آنرا پیدا نما تا کار را اصلاح کنیم.”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید