مطالب جالب!
مطالب جالب!

شب را نوشیده ام (شعر) مرا تنها گذار مرا

شب را نوشیده ام (شعر) 
 مرا تنها گذار 
 مرا

شب را نوشیده ام (شعر)
مرا تنها گذار
مرا با رنج بودن تنها گذار
مگذار خواب وجودم را پرپر کنم .
مگذار از بالش تاریک تنهایی سر بر دارم
و به دامن بی تار و پود رؤیا ها بیاویزم .
سپیدی های فریب
روی ستون های بی سایه رجز می خوانند
طلسم شکسته ی خوابم را بنگر
بیهوده به زنجیر مروارید چشمم آویخته .
او را بگو
تپش جهنمی مست !
او را بگو : نسیم سیاه چشمانت را نوشیده ام .
نوشیده ام که پیوسته بی آرامم .
جهنم سر گردان !
مرا تنها گذار .
از: سهراب سپهری است این شعر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید