هر روز!
هر روز!

شخصیت شما بر اساس یک انتخاب/طناب آبی : اگر طناب

شخصیت شما بر اساس یک انتخاب/طناب آبی 
 : اگر طناب

شخصیت شما بر اساس یک انتخاب/طناب آبی
: اگر طناب آبی را انتخاب کرده اید، نتیجه انتخابتان را در این مقاله بخوانید.
: شخصیت شما بر اساس یک انتخاب/طناب آبی

به گزارش : آیا شما طناب آبی را انتخاب کرده اید؟ 
شما بسیار معاشرت پذیر و اجتماعی هستید.

افرادی مانند تاجرها و سیاستمداران طناب شماره چهار را انتخاب می کنند.
آنها در تحلیل رفتارها بسیار خوب عمل می کنند.
هیچ حرکتی چه در صورت و چه در بدن از دید آنها پنهان نمی ماند.
با توجه به این ویژگی، آنها می دانند چگونه رفتاری تاثیرگزار دارا باشند.
آنها به ندرت در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل می شوند.
آنها همیشه دوستان زیادی دارند و علاقه دارند در جلسات گروهی هدایت و رهبری تیم را به عهده بگیرند.
 
نکات مهم روانشناسی را در بنیتا بخوانید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید