هر روز!
هر روز!

شخصیت شناسی چهره شخصیت شناسی چهره : شخصیت شناسی چهره

شخصیت شناسی چهره 
 شخصیت شناسی چهره : شخصیت شناسی چهره

شخصیت شناسی چهره
شخصیت شناسی چهره : شخصیت شناسی چهره : تست شخصیت شناسی بسیار جالب چهره را در ادامه بخوانید...
: شخصیت شناسی چهره
به گزارش : صورت گرد:صاحب این گونه چهره فردی است بسیار درویش مسلک، مهربان که عاشق صلح و صفا میباشد این فرد میتواند عاشق بسیار خوبی باشد.
 

صورت چهار گوش:صاحب یک چنین چهره ای حتما از اراده بسیار قوی برخوردار است و به احتمال خیلی زیاد هم به رهبری گروهی خواهد رسید. جنگجوی بسار خوبی است و در عشق بسیار رک گو و مصمم میباشد.
صورت شبه مثلث:صاحب یک چنین صورتی از هوشی بسیار زیاد و استعداد فوق العاده ای برخوردار میباشد. این فرد عاشقی بسیار مهربان و وفا دار به حساب می آید.
صورت سه گوش:صاحب یک چنین چهره ای بسیار حساس میباشد. فرد با وجود حساس بودن بسیار درونگرا نیز میباشد. این گونه افراد بعضی وقتها رویایی و رویا پرست میشوند و امکان زیادی نیز وجود دارد که حیله گر نیز باشند این گونه افراد میتوانند خیلی حسود باشند و در عین حال کمترین وفاداری نسبت به همسر و محبوبشان ندارند.
صورت مستطیلی:صاحب این گونه چهره همیشه در زندگی موفق میباشد. جاه طلب هستند و حتما نیز به مقامهای بالایی خواهند رسید. بسیار قدرتمند هستند و همه را در سطح پایین تر خورد میبینند.
ابرو
دلپسند ترین ابرو آنی است که بسیار تمیز و کشیده باشد و قوس زیبایی روی چشم باشد.اگر انتهای باریک ابرو به طرف بالا متمایل شده باشد صاحب آن بسیار شجاع و وفا دار میباشد و در سخت ترین شرایط نیزدوست و محبوبش را تنها نخواهد گذاشت.
اگر انتهای ابرویی دراز و متمایل به پایین باشد صاحب آن بسیا خوش شانس خواهد بود و در موقعیت اجتماعی حتما مقام بالایی خواهد یافت و بسیار ثروتمند خواهد شد. داشتن همسری با این مشخصات آرامش خیال به همراه خواهد داشت.
اگر ابرو پر پشت و کوتاه باشدصاحب آن بسیار با شخصیت و خانواده دوست و متعصب خواهد بود.
اگر موهای ابرویی در دو جهت مخالف رشد کرده باشد صاحب آن غیر قابل اطمینان و اعتماد خواهد بود.
اگر ابرویی به طور مستقیم و متمایل به بالا باشد صاحب آن بسیار رویایی و میتواند عاشقی بسیار هیجان انگیز باشد.
ابروان قوسی به شخصی تعلق دارند که بسیار زورگو، خود مختار با قدرت بیش از اندازه و غیر قابل کنترل جنسی میباشد.
ابروانی که در وسط به هم رسیده باشندبه شخصی تعلق دارند که بسیار مصمم میباشد و بجز عقیده خودش به عقیده کسی اهمیت نمیدهد و میتواند عاشقی بسیار زورگو باشد.
صاحبان آبروان مستقیم و به هم چسبیده بسیار رک گو هستند و به نظریه و عقاید دیگران در مورد خود کمترین اهمیتی نمیدهند.
چشمها
صاحب چشمهای درشت ، بسیار حساس و در عین حال از صمیمیت زیاد برخوردارند.
اگر مردمک چشمی درشت باشد صاحب آن بسیار سخاوتمند و وفادار و صمیمی میباشد و نسبت به معشوق و همسر وفادار خواهد بود.
اگر مردمک چشمی کوچک است صاحب آن حساس و شخصیتی منزوی طلب خواهد داشت.
اگر عنبیه چشمی درشت باشد، صاحب آن بسیار حساس بوده وبه راحتی میرنجد و ممکن است بدون دلیل خوشحال شود و با کوچکترین بهانه ای به گریه بیفتد.
اگر عنبیه چشمی کوچک باشد صاحب آن احتیاج بسیار زیادی به توجه دیگران دارد و به سادگی احساسش را بروز نمیدهد.
چشمانی که بیش از حد معمول به هم نزدیک باشند ، صاحب آن بسیارنکته سنج خواهد بود و جزئیات هیچ چیز از نظرش دور نخواهند ماند. گاهی اوقات یک چنین افرادی میتوانند بسیار تنگ نظر باشند.
اگر چشمانی بیش از حد معمول از هم فاصله داشته باشند صاحب آن بسیار متفکر خواهد بود. یک چنین شخصی از وسعت فکری بیش از اندازه برخوردار خواهد بود و به طور کلی یک چنین افرادی را میتوان بسیار باهوش و در عین حال روشنفکر نامید. خواسته ها و توقعات یک چنین فردی از زندگی بیش از حد میباشد و اراده اش را هو دارد که به همه خواسته های خود برسد.
دماغ
دماغ کوتاه:
صاحب یک چنین دماغی حتما دارای یک شخصیت ممتاز میباشد، با روحیه ای بسیار شاد و با دست و دلبازی بسیار زیاد . عشق برای یک چنین شخصیتی بسیار مهم به شمار میرود و خود نیز بسیار عاطفی میباشند.
دماغ بلند:
قدرت اراده بسیار زیاد و طبیعت گرم از مختصات چنین دماغی هستند، یک چنین شخصی از نظر جنس مخالف بسیار محبوب میباشد و در عین حال نیز خود فردی بسیار مسئول میباشد. اگر دماغ شخصی بسیار بلند میباشد شخصی بیش از اندازه جاه طلب خواهد بود و در عین حال بسیار کله شق.
اگر دماغی به صورت محدب باشد صاحب آن عاشق تفریح میباشد و همه سعیش را برای خوشحال کردن محبوب ، دوست و همسرخود خواهدنمود. در عین حال صاحب یک چنین دماغی شخصی بسیار پول پرست خواهد بود ولی اگر کسی صاحب دماغ مقعری باشد، برعکس بالایی بسیار سخاوتمند و دست و دلباز خواهد بود و برای محبوب و همسرش مرتب کادوهای گرانبها خواهد خرید .
اگر دماغی بسیار پهن باشد صاحب آن بسیار حساب گر خواهد بود و در عین حال در عشق و ازدواج بسیار وفا دار است .
لبها
اگر شخصی صاحب لبهای باریک باشد هرگز نباید از او انتطار ابراز عشق و عاطفه زیاد داشت و هر گاه یک چنین فردی به شما ابراز عشق بکند باید آن را جزو یکی از معجزات به حساب بیاورید.
صاحب لبهای پر گوشت و کلف حتما بسیار حراف تشریف دارد و سخنش نیز دلنشین خواهد بود. این شخص همیشه آماده کمک به کسانی است که احتیاج به او دارند و در عین حال که سخنران بسیار خوبی به حساب می آید مستمع فوق العاده ای نیز هست . این گونه افراد بسیار قابل اعتماد میباشند و از طرف دیگر بسیار شهوت پرست نیز میباشند.
 
برخی از کارشناسان بر این باورند که مدل موی شخص می‌تواند نشان‌گر تصویر شخصی, کیفیت زندگی, میزان عملگرایی، خودنمایی، اثرگذاری و پایگاه اجتماعی و اقتصادی فرد باشد. برخی نیز بر این باور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید