هر روز!
هر روز!

شستشوی بالش پر شستشوی بالش پر قبل از شستشوی

شستشوی بالش پر شستشوی بالش پر 
 قبل از شستشوی

شستشوی بالش پر
شستشوی بالش پر
قبل از شستشوی بالش هایی که از پَر، پُرشده اند بهتر است برای آن که پرها در همه جا پراکنده نشوند، ابتدا کیسه بزرگی تهیه کنید بعد یک سر بالش را به آرامی بشکافید و قسمت شکافته شده را به سر کیسه بزرگی که تهیه کرده اید بدوزید به طور که کیسه و بالش به یک بالش بلند تبدیل شده باشند حالا پرها را از بالش روانه آن طرف کیسه نموده سر کیسه را ببندید و بالش را از آن جدا کنید حالا پارچه بالش را خوب بشویید و اتو کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید