مطالب جالب!
مطالب جالب!

شعر اما من برایت چای می ریزم نبودی که برایت

شعر اما من برایت چای می ریزم 
 نبودی که برایت

شعر اما من برایت چای می ریزم
نبودی که برایت بلیط سینما گرفتم
دوست داری بخند
دوست داری گریه کن
و یا دوست داری
مثل آینه مبهوت باش
مبهوت من و دنیای کوچکم
دیگر چه فرق می کند
باشی یا نباشی
من با تو زندگی می کنم
از: رسول یونان و شعر زیبایش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید