مطالب جالب!
مطالب جالب!

شعر خواهم آمد ، و پیامی خواهم آورد و صدا

شعر خواهم آمد ، و پیامی خواهم آورد 
 و صدا

شعر خواهم آمد ، و پیامی خواهم آورد
و صدا خواهم در داد : ای سبدهاتان پر خواب ! سیب آوردم ، سیب سرخ خورشید /
 
خواهم آمد ، گل یاسی به گدا خواهم داد .
زن زیبای جذامی را ، گوشواری دیگر خواهم بخشید .
کور را خواهم گفت : چه تماشا دارد باغ !
دوره گردی خواهم شد ، کوچه ها را خواهم گشت ، جار خواهم زد :
آی شبنم ، شبنم ، شبنم .
رهگذاری خواهد گفت : راستی را ، شب تاریکی است ،
کهکشانی خواهم دادش .
             روی پل دخترکی بی پاست ، دُب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت .
 
هر چه دشنام ، از لب ها خواهم برچید .
هر چه دیوار ، از جا خواهم برکند .
رهزنان را خواهم گفت : کاروانی آمد بارش لبخند !
ابر را ، پاره خواهم کرد .
             من گره خواهم زد ، چشمان را با خورشید ،
دل ها را با عشق ، سایه ها را آب ، شاخه ها را با باد .
و بهم خواهم پیوست ، خواب کودک را با زمزمه ی زنجره ها .
بادبادک ها ، به هوا خواهم برد .
گلدان ها ، آب خواهم داد .
 
خواهم آمد پیش اسبان ، گاوان ، علف سبز نوازش خواهم ریخت .
             مادیانی تشنه ، سطل شبنم را خواهم آورد .
خر فرتوتی در راه ، من مگس هایش را خواهم زد .
 
خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت .
             پای هر پنجره ای ، شعری خواهم خواند .
هر کلاغی را کاجی خواهم داد .
مار را خواهم گفت : چه شکوهی دارد غوک !
  آشتی خواهم داد .
  آشنا خواهم کرد .
   راه خواهم رفت .
     نور خواهم خورد .
             دوست خواهم داشت .
 
از : سهراب سپهری است این شعر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید