مطالب جالب!
مطالب جالب!

شعر داشتم از این شهر میرفتم جا ماندم از

شعر داشتم از این شهر میرفتم 
 جا ماندم 
 از

شعر داشتم از این شهر میرفتم
جا ماندم
از کشتی ای که رفت و غرق شد
البته…
این فقط می تواند یک قصه باشد
در این شهر دود و آهن
دریا کجا بود
که من بخواهم سوار کشتی شوم و…
تو صدایم کنی
فقط می خواهم بگویم
تو نجاتم دادی
تا اسیرم کنی
از : رسول یونان این اشعار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید