مطالب جالب!
مطالب جالب!

شعر زیبای ذغال ها به خروار در انبارهایتان پر است

شعر زیبای ذغال ها به خروار 
 در انبارهایتان پر است

شعر زیبای ذغال ها به خروار
در انبارهایتان پر است ما بی ذغال از سردی زمستان میلرزیم تصمیم ما بر اینست که آن ذغال ها را در اختیار گیریم نظر به اینکه با توپ و تفنگ تهدید میکنید ما را تصمیم ما بر این ست کز زندگانی بد بیشتر از مرگ بترسیم باز هم مرگ مرگ مرگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید