هر روز!
هر روز!

شناسنامه انسان درقرآن کریم قرآن کریم دارای

شناسنامه انسان درقرآن کریم 
 
 
 قرآن کریم دارای

شناسنامه انسان درقرآن کریم


قرآن کریم دارای یک خصوصیات ذاتی و درونی است که به‌عنوان آخرین کتاب‌ آسمانی مطرح است و بعد از آن کتابی و پیامبری نخواهد آمد.


دانشمند غربی «بوکای» در کتاب «قرآن، تورات، انجیل، علم» مطرح کرده که شناسنامه انسان در قرآن در سوره مؤمنون را نگاه کنید، من به‌عنوان یک پزشک ناگزیرم که این اعتراف را در پیشگاه قرآن داشته باشم که این مطالبی که قرآن از مسائل زیستی و روان‌شناختی انسان و پرونده نهایی‌ای که از باب فلسفه تفسیر حیات برای انسان مطرح می‌کند، بی‌نظیر است.
همچنین «باربور» مطرح می‌کند که برای محققان سؤال‌هایی مطرح می‌شود، این که من کیستم؟ از کجا آمده‌ام؟ به

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید