هر روز!
هر روز!

شهر من اینجا نیست. شہر منــ اینجا نیستـــ.! اینجا

شهر من اینجا نیست. شہر منــ اینجا نیستـــ.! 
 اینجا

شهر من اینجا نیست...
شہر منــ اینجا نیستـــ...!
اینجا...
آدمــ کہ نـہ ...
آدمکـــ هایشــ همه ناجور رنگــ بے رنگے اند...!
و جالبـــ تر...
اینجا هر کسے...
هفتاد رنگـــ بازے میکند...
تا میزبانـــ سیاهے دیگرے باشد...
شہر منـــ اینجا نیستــــ...!
اینجا...
همہ قار قار چــہــلــمــیــن کلاغـــ را...
دوستــ مے دارند...!
و آبرو چونـــ پنیرے دزدیدہ خواهد شد...!
شہر منـــ اینجا نیستـــ...!
اینجا...
سبدهاشانـــ پر استـــ از....
تخمـــ هاے تہمتے که غالبا "دو زردہ" اند...!
منــ به دنبالــ دیارمــ هستمــ...!
شہر منـــ اینجا نیستــــ...!
شہر منــ گمــ شده استـــ...!
گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل
منبع: لایف اس ام اس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید