هر روز!
هر روز!

ضربه کرنر ضربهٔ کرنر ضربه‌ای برای شروع مجدد بازی فوتبال

ضربه کرنر ضربهٔ کرنر ضربه‌ای برای شروع مجدد بازی فوتبال

ضربه کرنر
ضربهٔ کرنر ضربه‌ای برای شروع مجدد بازی فوتبال است. ضربه کرنر وقتی اعلام می‌شود که:
برای هرگونه نقض این قانون:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید