مطالب جالب!
مطالب جالب!

ضرب المثل های آفریقایی مثل آفریقایی : شنا کردن را

ضرب المثل های آفریقایی
مثل آفریقایی : شنا کردن را در عمیق ترین نقطه یاد بگیر . مثل آفریقایی: یک دوست خوب را با هر دو دستت نگاهدار. مثل آفریقایی : به جایی که کوزۀ خودت را گذاشته ای سنگ پرتاب مکن . مثل آفریقایی : حتی بهترین چوب ممکن است گرفتار موریانه گردد . مثل آفریقایی : بر الاغ اگر پالان زرین هم بنهی باز هم الاغ است . مثل آفریقایی : اگرچه دریا آرام می باشد ، ممکن است تمساحی در زیر آب کمین کرده باشد . مثل آفریقایی : ممکن است دروغ یک سال بدود ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد . مثل آفریقایی : پیش از آنکه کسی را به کار بگماری دربارۀ دستمزدش با او سخن بدار . مثل آفریقایی : ثروت چون شبنم در آفتاب است . مثل مراکشی : اگر اقبال مرا رئیس قوم سازد ، از کجا معلوم که بلافاصله نابود نسازد ؟! مثل مراکشی  : شتر کوهان خودش را نمی بیند اما کوهان همسایه اش را به خوبی مشاهده می کند .       پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز        

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید