هر روز!
هر روز!

ضرب المثل "زاغ سیاه کسی را چوب زدن" ضرب المثل

ضرب المثل "زاغ سیاه کسی را چوب زدن" ضرب المثل

ضرب المثل "زاغ سیاه کسی را چوب زدن"
ضرب المثل "زاغ سیاه کسی را چوب زدن" - : ضرب المثل "زاغ سیاه کسی را چوب زدن"
: ضرب المثل "زاغ سیاه کسی را چوب زدن"
: اشتباه نکنید منظور از زاغ ، همان پرنده شبیه کلاغ نیست . زاغ ( زاج) نوعی نمک است که انواع گوناگون دارد: (سیاه،  سبز،  سفید و غیره )
به گزارش : زاغ سیاه بیشتر به مصرف رنگ نخ قالی ،پارچه و چرم می رسد . اگر هنرمندی  ببیند که نخ ، پارچه یا چرم همکارش بهتر از مال خودش است، در نهان سراغ ظرف زاغ همکارش می رود و چوبی در آن می گرداند و با دیدن و بوییدن ،تلاش می کند دریابد در آن زاغ چه چیزی افزوده اند یا نوع ، اندازه  و نسبت ترکیبش با آب یا چیز دیگر چگونه است .
این مثل وقتی به کار می رود که کسی  کسی را می پاید و می خواهد ببیند او چه می کند و از چیزهایی پنهان و رازهایی آگاه شود که برایش سودمند است .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید