هر روز!
هر روز!

طبقه اجتماعی در ایران طبقهٔ اجتماعی در ایران به طبقهٔ

طبقه اجتماعی در ایران طبقهٔ اجتماعی در ایران به طبقهٔ

طبقه اجتماعی در ایران
طبقهٔ اجتماعی در ایران به طبقهٔ اعیان، طبقهٔ متوسطِ روبه‌بالا، طبقهٔ متوسطِ حقوق‌بگیر، طبقهٔ کارگر، طبقهٔ کشاورزانِ مستقل و روزمُزدبگیرانِ روستایی تقسیم شده است. برخی منابعِ پژوهشی نیز طبقه هایِ اجتماعیِ ایران را به طبقهٔ اعیان، طبقهٔ متوسط (پیرامونِ ۳۲٪ از جمعیت در سالِ ۲۰۰۰ م) طبقهٔ کارگر (پیرامونِ ۴۵٪ از نیروی کار) و طبقهٔ فرودست تقسیم می‌کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید