هر روز!
هر روز!

طبقه فرادست طبقه بالا، یک طبقه اجتماعی است، تعداد نسبتاً

طبقه فرادست طبقه بالا، یک طبقه اجتماعی است، تعداد نسبتاً

طبقه فرادست
طبقه بالا، یک طبقه اجتماعی است، تعداد نسبتاً اندکی از افراد و خانواده‌ها را در برمی‌گیرد که مالک دارایی‌های بیش‌تری نسبت به سایر طبقات هستند.اعضای طبقه بالا در سطوح بالای قدرت حضور دارند و نفوذ آن‌ها از کنترل مستقیم بر سرمایه صنعتی و مالی، و تا حدی از دسترسی‌شان به مواضع فرمان‌دهی در حوزه‌های سیاسی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. وراثت معمولاً از راه‌های اصلی ثروتمندشدن یا ثروتمند ماندن است. هرچند در بعضی جوامع مانند ایالات متحده آمریکا؛ وراثت برای عضویت در طبقه بالا چندان نقشی ندارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید