هر روز!
هر روز!

طرز ساخت پروانه های رنگی طرز ساخت پروانه های رنگی

طرز ساخت پروانه های رنگی طرز ساخت پروانه های رنگی

طرز ساخت پروانه های رنگی
طرز ساخت پروانه های رنگی
چیزایی که احتیاج داریم : دستمال سفره های سفید. آبرنگ و سیمهای خوشرنگ تزیینیه .
دستمالها رو تا میزنیم و هر گوشه اش رو تو یه رنگ فرو میبریم. بعد بذارید تو آفتاب که خشک بشن. حالا باید اونا رو از وسط یه مقدار چین بدیم و دورشو با سیم ببندیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید