مطالب جالب!
مطالب جالب!

طرز مکالمه دخترای ایرانی خوشگل = خوجل خوبی = خوفی

طرز مکالمه دخترای ایرانی
خوشگل = خوجل خوبی = خوفی جیگرتو بخورم = جیگلتو بخولم عشق منی = عجق منی قربونت برم = قلبونت بلم چطوری؟ = تطولی؟ چی کار می کنی = چیکال می کنی سلام = شلام دختر= دخمل پسر = پسمل عزیزم = عجیجم جون = جونزززززز دوست = دوکس     پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید