هر روز!
هر روز!

طریقه اندازه گیری صحیح برای دامن طریقه اندازه گیری صحیح

طریقه اندازه گیری صحیح برای دامن طریقه اندازه گیری صحیح

طریقه اندازه گیری صحیح برای دامن
طریقه اندازه گیری صحیح برای دامن : طریقه اندازه گیری صحیح برای دامن
: طریقه اندازه گیری صحیح برای دامن
: قصد داریم  اموزش های خیاطی را از پایه شروع کنیم برای ابتدای کار, دامن تنگ که پایه الگوهاست رو با هم تمرین می کنیم.در ادامه مطلب طریقه اندازه گیری با شکل توضیح داده شده است.
به گزارش : برای کشیدن الگوی دامن تنگ اولیه نیاز به اندازه های زیر داریم:
دور کمر 
دور باسن 
قد دامن 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید