هر روز!
هر روز!

طهارت و احکام آن در اسلام : طهارت و احکام

طهارت و احکام آن در اسلام : طهارت و احکام

طهارت و احکام آن در اسلام
: طهارت و احکام آن در اسلام
 
 
به گزارش : جواب ـ آب دو نوع است: مطلق و مضاف.
 
 
س 2_ آب مضاف چه خصوصیتی دارد؟
ج ـ آب مضاف دو خصوصیت دارد:
 
الف) از چیزی گرفته شود مانند: آب هندوانه و { کلیه آب میوه ها}.
ب) آبی که با گل { یا شکر چای قهوه و … } مخلوط گردد.
 
س 3_ آب مطلق چه آبی است؟
ج ـ آبی است که هیچ کدام از خصوصیت و اوصاف آب مضاف را نداشته باشد.
 
س 4_ آب مطلق بر چند قسم است؟
ج ـ آب مطلق پنج قسم است: آب کُر _ آب قلیل _ آب جاری _ آب باران _ آب چاه.

1_ آب کُر
س 1_ آب کُر چه خصوصیاتی دارد؟
ج ـ آب کُ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید