هر روز!
هر روز!

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد می نویسم

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد 
 
 می نویسم

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

می نویسم سر خط، نام خداوندِ رضا
شعر امروز بپرداز به لبخند رضا
 
آنکه با آمدنش آمده محشر چه کسی ست؟
از تو در آل نبی با برِکت تر چه کسی ست؟
 
آنکه از آمدنش عشق بیان خواهد شد
" عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد "
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید