مطالب جالب!
مطالب جالب!

عجیب ترین و جالب ترین جمله انگلیسی دنیا نمیدانم این

عجیب ترین و جالب ترین جمله انگلیسی دنیا 
 نمیدانم این

عجیب ترین و جالب ترین جمله انگلیسی دنیا
نمیدانم این دكترهای خانواده گی این دست خطهای گیج کننده را از کجا کسب میکنند.با این حال سواد پزشکی انها غیر قابل کشف بودن این دست خط ها را جبران کرده و بر غیر قابل کشف بودن انها ( دست خط ) برتری میجوید  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید