مطالب جالب!
مطالب جالب!

عشق خیال انگیز چیست؟ عشق مشفقانه در این عشق صمیمیت

عشق خیال انگیز چیست؟ 
 عشق مشفقانه
 در این عشق صمیمیت

عشق خیال انگیز چیست؟
عشق مشفقانه در این عشق صمیمیت و تعهد شدید است اما کارکرد میل جنسی از بین رفته یا ضعیف است. این عشق را می توانید در بین زوج هایی ببینید که به مدت طولانی با یکدیگر زندگی کرده اند ولی جاذبه جنسی بین آن ها از بین رفته است. عشق ابلهانه در این نوع از عشق دو عنصر میل و تعهد در سطح بالایی وجود دارد ولی صمیمیت در آن بسیار کمرنگ یا ضعیف است.
فقدان عشق در این نوع عشق نیز هیچ کدام از عناصر عشق حضور ندارند. ما این نوع رابطه را به طور روزانه با افراد عادی یا نه چندان نزدیک تجربه می کنیم.با این تعریف بد نیست کمی بیشتر تامل کنیم و ببینیم که عشقی که اکنون در حال تجربه کردن آن هستیم، از کدام نوع است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید