مطالب جالب!
مطالب جالب!

عصاره ای موثر در کاهش قند و چربی خون عصاره

عصاره ای موثر در کاهش قند و چربی خون 
 عصاره

عصاره ای موثر در کاهش قند و چربی خون
عصاره آبی برگ گردو اثرات قابل توجهی در كاهش میزان قند و چربی خون در حیوانات دیابتی دارد. غلامرضا کمیلی، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در تحقیقی اثرات عصاره آبی برگ گردو را بر میزان قند و انواع لیپیدهای خون در حیوانات دیابتی مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه تجربی، تعداد 24 سر موش صحرایی نر بالغ به سه گروه مورد، شاهد دیابتی و شاهد سالم تقسیم شدند. یافته های این مطالعه حاکی است مصرف عصاره آبی برگ گردو در گروه مورد، میزان قند، كلسترول، میزان LDL-C و تری‏گلیسرید سرم را كاهش و میزان HDL-C را افزایش داد؛ همچنین نسبت LDL-C به HDL-C و نسبت كلسترول تام به HDL در گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد دیابتی به میزان قابل توجهی كاهش یافت. خلاصه این پژوهش در مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به چاپ رسیده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید