هر روز!
هر روز!

علامت سازی : علامت سازی : علامت سازی

علامت سازی 
 : علامت سازی 
 : علامت سازی

علامت سازی
: علامت سازی
: علامت سازی
سابقه علم گردانی در ایران و به ویژه در میان مردم تهران مشخص نیست. آنچه مسلم است آیین علم گردانی به دوره های پیش از حکومت صفویه باز می گردد و نشانه ای برای حضور یک قبیله یا خاندان در جنگ بوده است اما دولت صفویه مانند سایر آیین های این دوره علامت سازی را مرسوم کرد و هنرمندان اصفهانی، آن را به اوج خود رساندند. رسم علم گردانی در دوره قاجار شکل تازه ای گرفت و علامت ها هر روز به همت هنرمندان ایرانی سنگین تر و نشانه های بیشتری به آن افزوده شد.
 
به گزارش : در دوره ناصری چندین علم مشهور وجود داشت که مربوط به دارالخلافه بود. دوست علی خان معیرالممالک در یاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید