هر روز!
هر روز!

علت دروغگویی در کودکان علت دروغگویی در کودکان : علت

علت دروغگویی در کودکان علت دروغگویی در کودکان : علت

علت دروغگویی در کودکان
علت دروغگویی در کودکان : علت دروغگویی در کودکان
: علت دروغگویی در کودکان
: به نام یگانه عالم
به گزارش : یکی از مسائلی که باعث ناراحتی و شکایت والدین می شود دروغگویی در کودکان است.
باید بدانیم دروغگویی در کودکان علتهای متفاوتی دارد که به چند مورد از آنها می پردازیم
نکته: اگر دروغگویی در کودکان حل نگردد با رشد کودک این مشکل نیز بزرگتر خواهد شد.

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید