هر روز!
هر روز!

عملکرد دستگاه دیپلماسی در قبال برجام مثبت بوده است/ مخالفان دولت

عملکرد دستگاه دیپلماسی در قبال برجام مثبت بوده است/ مخالفان دولت

عملکرد دستگاه دیپلماسی در قبال برجام مثبت بوده است/ مخالفان دولت نمی توانند آرام بگیرند
: عملکرد دستگاه دیپلماسی در قبال برجام مثبت بوده است/ مخالفان دولت نمی توانند آرام بگیرند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید