مطالب جالب!
مطالب جالب!

عوارض عجیب یک جراحی: دختری که فقط می خندد!! به

عوارض عجیب یک جراحی: دختری که فقط می خندد!! 
 به

عوارض عجیب یک جراحی: دختری که فقط می خندد!!
به گفته پزشکان این عادت جدید انا ناشی از آسیبی است که به بخشی از سیستم عصبی او وارد آمده و معمولا افرادی که دچار تومورهای مغزی می شوند و بعد تحت عمل جراحی قرار می گیرند افسرده و یا بیش از حد حساس می شوند اما در مورد انا عکس این قضیه رخ داده و او حالا به هر بهانه ای می خندد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید