هر روز!
هر روز!

عکس از اتفاقی فجیع در خوابگاه پسران! : در خوابگاه

عکس از اتفاقی فجیع در خوابگاه پسران! 
 : در خوابگاه

عکس از اتفاقی فجیع در خوابگاه پسران!
: در خوابگاه های پسران کارهایی انجام می شود که حتی به عقل جن هم نمیرسد!
به گزارش : این هم یک نمونه از اقدامات این دانشجویان خوشفکر که برای عبرت گرفتن سایر موش های موزی در یکی از این خوابگا ها انجام شده است:
: عکس از اتفاقی فجیع در خوابگاه پسران!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید