مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: حامیان محمد مرسی در قاهره عصر ایران: حامیان محمد

عکس: حامیان محمد مرسی در قاهره 
 عصر ایران: حامیان محمد

عکس: حامیان محمد مرسی در قاهره
عصر ایران: حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در شرق قاهره تجمع بزرگی را روز جمعه برگزار کردند.

 آنها خواهان بازگشت مرسی به قدرت هستند. بخش کوچکی از حامیان مرسی هم در مقابل باشگاه افسران گارد ریاست جمهوری محل بازداشت مرسی تجمع کردند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید