مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: خانه پدری صادق هدایت عصر ایران: خانه پدری صدق

عکس: خانه پدری صادق هدایت 
 عصر ایران: خانه پدری صدق

عکس: خانه پدری صادق هدایت
عصر ایران: خانه پدری صدق هدایت در خیابان سعدی تهران، در سال 1323 فروخته شده است و در سال 1353 بنیاد پهلوی این خانه را خریداری کرد و قرار شد موزه هدایت را در آن احداث کند اما بعد ها همزمان با انقلاب این روند متوقف شد و این خانه مصادره شد و دست به دست شد تا هم اکنون که در اختیار بیمارستان امیر اعلم است.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید