هر روز!
هر روز!

عکس: خورشید چند برابر زمین است؟ عکس: خورشید چند برابر

عکس: خورشید چند برابر زمین است؟ عکس: خورشید چند برابر

عکس: خورشید چند برابر زمین است؟
عکس: خورشید چند برابر زمین است؟ : عکس: خورشید چند برابر زمین است؟
: عکس: خورشید چند برابر زمین است؟
: حجم خورشید حدود یک میلیون و سیصد هزار برابر زمین است یعنی می تواند این تعداد زمین را در خود جای دهد. این مقدار ۹۹٫۸۶% منظومه ی شمسی را شامل می شود. با این حال خورشید یک ستاره ی متوسط است.
مرجع:
به گزارش : HOW MANY EARTHS CAN FIT IN THE SUN?

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید