مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: ساختمان تاریخی «روزنامه اطلاعات» شهرفرنگ: ساختمان قدیمی موسسه

عکس: ساختمان تاریخی «روزنامه اطلاعات» 
 شهرفرنگ: ساختمان قدیمی موسسه

عکس: ساختمان تاریخی «روزنامه اطلاعات»
شهرفرنگ: ساختمان قدیمی موسسه ی اطلاعات، خیابان خیام، ساخته شده در دهه ی ۱۳۱۰. روزنامه ی اطلاعات قدیمی ترین نشریه ی ایرانی فارسی زبان است که هنوز چاپ و منتشر می شود.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید