مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: سگ‌های پلیس نیروی انتظامی ایرنا: یگان ویژه نیروی انتظامی

عکس: سگ‌های پلیس نیروی انتظامی 
 ایرنا: یگان ویژه نیروی انتظامی

عکس: سگ‌های پلیس نیروی انتظامی
ایرنا: یگان ویژه نیروی انتظامی دارای واحدی به نام سپکا (سگ های پلیس کنترل اجتماعات) است که براساس توانمندی هایی که دارند تحت آموزش های تخصصی قرار می گیرند. این سگ هادر بسیاری از ماموریت ها و عملیات پلیس می توانند نقش های اثربخشی از خود ایفا کنند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید