مسیر سبز
مسیر سبز

عکس؛ نابسامانی در پل تاریخی سی و سه پل خبرگزاری

عکس؛ نابسامانی در پل تاریخی سی و سه پل 
 خبرگزاری

عکس؛ نابسامانی در پل تاریخی سی و سه پل
خبرگزاری مهر : پل تاریخی سی و سه پل یکی از زیباترین بناهای تاریخی در اصفهان است که متاسفانه در دهه اخیر بی توجهی به این بنا باعث ایجاد ترک هایی بر پیکره آن را ایجاد و علاوه بر آن دیوار نویسی و محل تجمع معتادان در سی و سه پل از جمله مسائلی است که باید به آن رسیدگی شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید