مطالب جالب!
مطالب جالب!

عکس های رودخانه تعادل ، عجیب ترین رودخانه جهان به

عکس های رودخانه تعادل ، عجیب ترین رودخانه جهان 
 به

عکس های رودخانه تعادل ، عجیب ترین رودخانه جهان
به گزارش مثل این است که این سنگها به همدیگر وصل هستند یا توسط یک ریسمان به هم متصل شده اند!در صورتی که هیچ اتصالی بین این سنگها وجود ندارد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید